En dag med hantverkarna

Relining med polyester


Miljö

Vår personal är utbildad inom både härdplasthantering och brandskydd. Vid relining så använder vi en glasförstärkt polyester, som är slitstark och motståndskraftig mot det slitage som sker i ett avloppssystem. Arbetsmetodiken som vi utvecklat ger inga giftiga spillprodukter och den härdade plasten sorteras utan klassning bland brännbart material och kan deponeras vid vilken avfallsstation som helst.

Vi stöder "avgifta byggandet" och använder endast kemikalier som är hälsosäkrade och ligger under godkända gränsvärden som myndigheterna satt upp. Vi har ett genomförande som är anpassad för att möta de krav som du som fastighetsägare ställer på ett hantverksföretag som ska utföra arbete inne i lägenheter och kontor. Vi är engagerade och lyhörda för de behov som uppstår vid denna typ av uppdrag i en fastighet och all vår personal har fått utbildning i ett förhållningsätt som är öppet och trevligt mot de boende i lägenheterna.

Ibland så kan traditionellt byte av golvbrunn och rörledningar i golvet bli nödvändigt i samband med att man renoverar badrummen i en fastighet. Här relinar vi de vertikala stamledningarna fram till wc-röret och dess gren där man kopplar på nya plaströr med godkända kopplingar. Då slipper man riva och kanske även frilägga eventuell asbest som förr användes i isoleringsmaterial kring tappvattenrör och avloppsrör som finns i inbyggda slitsar bakom vägg i badrum och kök.

Avgifta byggandet är ett samlingsprojekt mellan Fastighetsägarna, SABO, Riksbyggen, HSB, Svenska Kommunförbundet, Statens Fastighetsverk, Villaägarnas Riksförbund, Hyresgästföreningen, Vägverket och som syftar till att minska användandet av hälso- och miljöstörande ämnen inom byggbranchen.

Projektet har tagit fram en avvecklingslista med tio ämnen som alla har en eller flera skadliga egenskaper för människor. Genom att använda det bästa möjliga alternativet och inte överskrida de uppsatta gränsvärdena så tar vi ett steg mot giftfri miljö som är ett av riksdagens femton nationella mål för att nå det hållbara samhället.